- grafický návrh
- zalamovanie textov
- redakčné práce
- register (menný, vecný)
- príprava dodaných súborov do tlače - vektorová grafika 
- prekreslenie loga, erbu, značky a pod. - skenovanie do formátu A3
 - kolorovanie starých fotografií - tvorba karikatúr z prinesených fotografií

Design © Tlačiareň IRIS, s.r.o., 2016–2022

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de